Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5242
Title: Quản lý nhân lực ở Liên đoàn Xiếc Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thế Anh
Advisor: Phạm, Ngọc Thanh
Keywords: Quản lí nhân lực;Liên đoàn xiếc Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 112tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng quản lý nhân lực ở Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong những năm qua, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhân lực ở Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5242
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Chinh tri hoc Bui The Anh.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.