Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5241
Title: Tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình ở Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Trường
Advisor: Đinh, Thị Xuân Hòa
Keywords: Sản xuất chương trình;Chương trình thời sự;Truyền hình;Đài phát thanh-truyền hình Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 134tr.
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu; khảo sát thực tiễn, chỉ ra thực trạng việc tổ chức sản xuất chương trình thời sự ở Đài PTTH Hà Nội hiện nay, thành công, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tổ chức sản xuất; từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị phù hợp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tổ chức sản xuất chương trình thời sự của Đài PTTH Hà Nội trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5241
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen van Truong.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.