Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5240
Title: Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Khắc Úy
Advisor: Trương, Thị Bạch Yến
Keywords: Phát triển đảng viên;Đảng bộ;Hà Nội;Trại tạm giam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 101tr.
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn chung, đặc thù của công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ cơ sở trong Công an nhân dân. Qua phân tích trường hợp Đảng bộ cơ sở Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5240
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Khac Uy.pdf936.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.