Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5239
Title: Báo in với vấn đề xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới
Authors: Nguyễn, Thị Bích Phượng
Advisor: Lê, Thu Hà
Keywords: Báo in;Đời sống văn hóa;Nông thôn mới
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 107tr.
Abstract: Luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới trên báo in Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5239
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Bich Phuong.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.