Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5238
Title: Vai trò của trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hoàng Sơn
Advisor: Nguyễn, Xuân Phong
Keywords: Vai trò;Trung ương Đoàn;Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;Phong trào cách mạng;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 89tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên ở Việt Nam hiện nay, luận văn đánh giá thực trạng và một số vấn đề đặt ra, từ đó xác định phương hướng, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phong trào này.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5238
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hoang Son.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.