Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5237
Title: Quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo đa chiều ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Võ, Thị Mộng Trang
Advisor: Vũ, Thị Thu Quyên
Keywords: Quản lí xã hội;Công tác giảm nghèo;Kế sách;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 114tr.
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo đa chiều ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, Luận văn chỉ ra phương hướng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo đa chiều ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5237
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Mong Trang.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.