Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5236
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã của tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Đặng, Tấn Giang
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Quản lí;Đội ngũ cán bộ;Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 117tr.
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã; Đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn các xã ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay; Đề xuất những giải pháp cơ bản và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ đội ngũ cán bộ Đoàn các xã ở tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5236
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Tan Giang.pdf989.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.