Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5235
Title: Quản lý xã hội đối với các di tích lịch sử văn hóa ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Chinh
Advisor: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Quản lí xã hội;Di tích lịch sử;Văn hóa;Đông Triều;Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 140tr.
Abstract: Luận văn phân tích thực trạng quản lý xã hội đối với các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nhằm đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý xã hội đối với các di tích lịch sử văn hóa của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5235
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Kieu Chinh.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.