Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5234
Title: Quản lý xã hội đối với công tác dân tộc của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La hiện nay
Authors: Đinh, Thị Hồng
Advisor: Ngô, Thành Can
Keywords: Quản lí xã hội;Công tác dân tộc;Bắc Yên;Sơn La
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 105tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng QLXH đối với CTDT của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, tác giả luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp tăng cường QLXH đối với CTDT của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5234
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Hong.pdf849.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.