Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5233
Title: Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Lê, Văn Quân
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Cán bộ;Đảng viên;Đảng bộ;Vĩnh Phú
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 120tr.
Abstract: Trên nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận công tác giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ huyện, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5233
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Van Quan.pdf735.21 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.