Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5226
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản ở tỉnh Bắc Giang hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thơm
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Quản lí nhà nước;Xuất bản;Bắc Giang
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 131tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận của việc quản lý nhà nước về xuất bản, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động này từ năm 2012 đến nay ở tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó, đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản ở tỉnh Bắc Giang hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5226
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Thom.pdf7.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.