Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5225
Title: Chất lượng cán bộ chủ chốt các phường ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Vũ, Minh Thu
Advisor: Võ, Thị Hoa
Keywords: Cán bộ chủ chốt;Chất lượng;Cấp phường;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 106tr.
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng CBCC cấp phường, luận văn phân tích thực trạng chất lượng CBCC các phường quận Hà Đông và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CBCC các phường quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5225
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu Minh Thu.pdf819.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.