Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5223
Title: Nhu cầu và điều kiện học tập lý luận chính trị của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Thảo
Advisor: Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Lí luận chính trị;Sinh viên;Nhu cầu;Điều kiện;Trường đại học;Học tập;Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 192tr.
Abstract: Luận án xây dựng cơ sở lý luận về nhu cầu và điều kiện học tập LLCT của sinh viên, phân tích mối quan hệ giữa nhu cầu học tập LLCT và điều kiện học tập LLCT của sinh viên; Khảo sát, phân tích thực trạng nhu cầu và điều kiện học tập các môn học LLCT của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội. Phát hiện và xác định cách giải quyết những mâu thuẫn, những vấn đề đặt ra trong nhu cầu và điều kiện học tập LLCT của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay; Xây dựng hệ thống giải pháp nhằm tạo lập, nâng cao các điều kiện, kích thích, phát triển và đáp ứng nhu cầu học tập LLCT của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5223
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LA Nguyen Thanh Thao.pdf5.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.