Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5222
Title: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay (Qua khảo sát Đại học Thái Nguyên và trường đại học Tây Bắc)
Authors: Trần, Huy Ngọc
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Phương pháp;Đổi mới;Giáo dục lí luận;Lí luận chính trị;Sinh viên;Trường đại học;Miền núi phía Bắc
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 221tr
Abstract: Luận án góp phần hệ thống, luận giải, làm sáng rõ các vấn đề lý luận về đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học ở nước ta hiện nay; làm rõ nội dung đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay: (1) Áp dụng các phương pháp mới, hiện đại trong giáo dục LLCT cho sinh viên; (2) Đổi mới từng phần các phương pháp hiện có trong giáo dục LLCT cho sinh viên; (3) Đa dạng hóa và tích hợp các phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên; làm rõ thực trạng đổi mới phương pháp giáo dục LLCT trong các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian qua; đề xuất và tập trung phân tích 3 nhóm giải pháp nhằm tăng cường đổi mới những phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5222
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Huy Ngoc.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.