Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5221
Title: Hiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay
Authors: Trần, Thị Tùng Lâm
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Văn hóa học đường;Giáo dục;Sinh viên;Trường đại học;Hà Nội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, xác định khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu, luận án làm rõ khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá HQGDVHHĐ cho SV ở các trường đại học; Khảo sát thực trạng HQGDVHHĐ cho SV các trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật ở Hà Nội; Đề xuất và phân tích cơ sở khoa học các phương hướng, giải pháp nâng cao HQGDVHHĐ cho SV các trường đại học ở Hà Nội hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5221
Appears in Collections:LATS chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN AN .pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.