Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5220
Title: Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn, Hoàng Hưng
Advisor: Hoàng, Đình Cúc
Hoàng, Anh
Keywords: Năng lực;Tổ chức;Cán bộ lãnh đạo;Cán bộ quản lí;Dân tộc thiểu số;Hà Giang
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án nghiên cứu lý luận, phân tích và làm sáng tỏ thêm một số nội dung cơ bản về năng lực và năng lực tổ chức thực tiễn; quan niệm về cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS; phân tích những thành tựu, hạn chế; nguyên nhân của thành tựu và hạn chế năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS ở tỉnh Hà Giang hiện nay; đề xuất hai quan điểm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người DTTS ở tỉnh Hà Giang.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5220
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN ÁN.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.