Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5210
Title: Giáo trình nội bộ kinh tế vi mô
Authors: Lê, Thị Thúy
Keywords: Giáo trình;Kinh tế vi mô
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 142tr
Abstract: Cung cấp cho người học những kiến cơ bản hành vi ứng xử của các tác nhân trong nền kinh tế (người tiêu dùng, các hãng sản xuất kinh doanh...) nhằm đạt lợi ích cao nhất trong điều kiện bị giới hạn về thu nhập và chi phí, về phương thức vận hành của thị trường. Từ đó có thể vận dụng những kiến thức này vào hoạt động thực tiễn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5210
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97. Giáo trình nội bộ kinh tế vi mô.pdf12.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.