Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5209
Title: Giáo trình Kinh tế lượng ứng dụng (Lưu hành nội bộ)
Authors: TS. Phạm Minh Hiền, ThS. Đỗ Huyền Trang
Keywords: Giáo trình;Kinh tế lượng;Ứng dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền;198tr
Abstract: Nội dung cuốn sách được viết theo hướng ứng dụng, nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp cũng như các kỹ thuật chuẩn bị và xử lý số liệu trong các mô hình kinh tế lượng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5209
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96. Giáo trình kinh tế lượng ứng dụng.pdf18.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.