Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5208
Title: Lịch sử kinh tế Việt Nam
Authors: Đỗ Mai Ngữ, ThS. Đào Anh Quân
Keywords: Lịch sử;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 200tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 7 chương: Chương 1: Kinh tế Việt Nam từ thời Nguyên thủy đến thời Hùng Vương; Chương 2: Kinh tế Việt Nam thời phong kiến phương Bắc đô hộ; Chương 3: Kinh tế Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập, tự chủ (từ giữa thế kỷ XIX); Chương 4: Kinh tế Việt Nam thời Pháp thuộc (1858-1945); Chương 5: Kinh tế Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chương 6: Kinh tế Việt Nam thời kỳ đất nước bị chia cắt làm hai miền (1955-1975)
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5208
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95. Giáo trình lịch sử kinh tế vn.pdf22.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.