Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5207
Title: Marketing lý thuyết và thực hành
Authors: ThS. Vũ Đắc Độ
Keywords: Marketing;Lí thuyết;Thực hành
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 236tr
Abstract: Tài liệu được thiết kế thành 8 chương với hai khối kiến thức cơ bản: 1. Nhận thức tổng quát về Marketing. 2. Hệ thống công cụ Marketing được thể hiện qua 4 chính sách Marketing
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5207
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94. Marketing lý thuyết và thực hành.pdf14.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.