Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5205
Title: Kinh tế công cộng
Authors: TS. Doãn Thị Mai Hương
Keywords: Kinh tế công cộng
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền;98tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về kinh tế công cộng; Chương 2: Cơ sở khách quan cho sự can thiệp của chính phủ và nền kinh tế; Chương 3: Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; Chương 4: Chính phủ với vai trò phân bổ lại thu nhập nhằm đảm bảo công bằng xã hội; Chương 5: Lựa chọn công cộng; Chương 6: Các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của chính phủ vào nền kinh tế
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5205
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91. Đề cương bài giảng môn kinh tế công cộng.pdf9.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.