Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5204
Title: Giáo trình quản trị nhân lực (Lưu hành nội bộ)
Keywords: Quản trị nhân lực
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 129tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan về nhân lực và quản trị nhân lực; Chương 2: Kế hoạch hóa và tuyển dụng nhân lực; Chương 3: Công tác tổ chức lao động và định mức lao động; Chương 4: Tạo động lực trong lao động; Chương 5: Quản lý tiền lương trong tổ chức (Doanh nghiệp); Chương 6: Đánh giá thực hiện công việc và phát triển nguồn nhân lực
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5204
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90. Giáo trình quản trị nhân lực.pdf23.91 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.