Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5203
Title: Kinh tế chính trị Mác-Lênin phần kinh tế tư bản chủ nghĩa (Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị giai đoạn II - Lưu hành nội bộ)
Keywords: Kinh tế chính trị;Mác-Lênin;Kinh tế tư bản chủ nghĩa
Issue Date: 1994
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 84tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5203
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89. Kinh tế chính trị Mác-Lênin phần kinh tế tư bản chủ nghĩa III.pdf9.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.