Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5202
Title: Địa lý kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn Minh Nguyệt
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 134tr
Abstract: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về các nguồn tự nhiên, dân cư- xã hội cũng như việc sử dụng và quản lý nguồn lực của một số quốc gia và khu vực trên thế giới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5202
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88. Địa lí kinh tế - xã hội thế giới và VN.pdf15.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.