Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5201
Title: Tác phẩm Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: ThS. Vũ Minh Thành
Keywords: Tác phẩm;Hồ Chí Minh;Chủ nghĩa xã hội khoa học
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 128tr
Abstract: Hệ thống hóa các tư tưởng của Hồ Chí Minh về CNXHKH qua các tác phẩm tiêu biểu; Giáo dục lập trường chính trị - tư tưởng cho đảng viên, giai cấp công nhân và nhân dân lao động; Giúp cho ĐCSVN định hướng trong hoạt động lãnh đạo đất nước tiến lên CNXH; Góp phần nâng cao nhận thức, phát triển năng lực nghiên cứu và học tập chuyên ngành CNXH; Khẳng định công lao to lớn của Hồ Chủ tịch với việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa M-L vào thực tiễn cách mạng VN
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5201
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87. Tác phẩm HCM về chủ nghĩa xã hội khoa học.pdf14.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.