Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5200
Title: Tư tưởng Việt Nam qua văn học dân gian của các dân tộc miền Bắc
Authors: Vũ Ngọc Pha, Đặng Gia Định
Keywords: Văn học;Dân gian;Dân tộc;Miền Bắc
Issue Date: 2001
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 60tr
Abstract: Tập trung khai thác truyện cổ tích, tục ngữ ca dao, còn các thể loại khác chưa thể sâu được. Trong các thể loại trên cũng chỉ khai thác các tư tưởng liên quan trực tiếp đến vũ trụ, thế giới; các tư tưởng liên quan đến đấu tranh giai cấp, chính trị - xã hội và các tư tưởng về đạo đức xã hội
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5200
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86. Tư tưởng Việt Nam qua văn học dân gian ở một tỉnh phía bắc.pdf5.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.