Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5199
Title: Lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới
Authors: TS. Bùi Thị Kim Hậu
Keywords: Lí luận;Cách mạng;Thế giới
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 170tr
Abstract: Trang bị cho người học những nội dung lý luận và thực tiễn về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới. Qua đó nang cao trình độ nhận thức và tạo cơ sở lý luận cho hoạt động thực tiễn của cá nhân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và thực hiện mục tiêu chung của nhân loại
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5199
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85. Lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cm thế giới.pdf20.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.