Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5198
Title: Lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận (Đề cương bài giảng)
Authors: ThS. Đặng Thanh Phương
Keywords: Lí luận;Nghiệp vụ;Dân vận
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 176tr
Abstract: Trang bị kiến thức cơ bản cho người học lý luận và nghiệp vụ dân vận những vấn đề, những công việc mang tính chính trị xã trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, lôi kéo và tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng nhằm đảm bảo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng thành công CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5198
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84. Lý luận và nghiệp vụ công tác dân vận.pdf20.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.