Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5197
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn báo chí học (Đề cương)
Authors: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững
Keywords: Lí luận;Thực tiễn;Báo chí
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 121tr
Abstract: Hình thành hệ thống lý thuyết, nhận thức luận, trang bị kiến thức khoa học cho các học viên cao học và NCS
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5197
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83. Những vấn đề lý luận và thực tễn báo chí học.pdf12.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.