Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5196
Title: Tác phẩm báo chí đại cương (Đề cương bài giảng)
Authors: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Tác phẩm;Báo chí
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 60tr
Abstract: Trang bị những kiến thức cơ bản về tác phẩm báo chí; các yếu tố cấu thành tác phẩm báo chí; Thể loại báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5196
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82. Tác phẩm báo chí đại cương.pdf6.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.