Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5195
Title: Thể loại phóng sự ảnh báo chí
Authors: ThS. Đỗ Phan Ái
Keywords: Phóng sự;Ảnh;Báo chí
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 77tr
Abstract: Nhằm cung caaos cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về thể loại phóng sự ảnh và những kiến thức liên quan đến quá trình hoàn thiện thể loại
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5195
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81. Thể loại phóng sự ảnh báo chí.pdf13.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.