Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5194
Title: Cơ sở lý luận ảnh báo chí
Authors: Nguyễn Tiến Mão
Keywords: Lí luận;Ảnh;Báo chí
Issue Date: 2005
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 136tr
Abstract: Nội dung gồm: Khái lược lịch sử nhiếp ảnh và ảnh báo chí; Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của ảnh báo chí; Hoạt động sáng tạo ảnh báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5194
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80. Cơ sở lý luận ảnh báo chí.pdf14.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.