Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5193
Title: Điều tra trong hoạt động báo chí
Authors: Nguyễn Đức Dũng
Keywords: Điều tra;Báo chí
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 114tr
Abstract: Mục đích của đề tài này là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của điều tra trong hoạt động báo chí trên hai phương diện: hoạt động điều tra của nhà báo và thể loại, tác phẩm điều tra
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5193
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79. Điều tra trong hoạt động báo chí.pdf13.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.