Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5191
Title: Viết bài phản ánh
Authors: ThS. Lê Thu Hà
Keywords: Báo chí;Phản ánh
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 90tr
Abstract: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về thể loại; Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong hoạt động tác nghiệp và sáng tạo tác phẩm phản ảnh; Sinh viên viết được bài phản ánh đăng báo
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5191
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76. Viết bài phản ánh.pdf10.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.