Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5190
Title: Tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí
Authors: ThS. Nguyễn Đình Hòa
Keywords: Tổ chức;Hoạt động;Báo chí
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 153tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 5 quan báo chí - những vấn đề mang tính nguyên tắc; Chương 2: Sự lãnh đạo đối với cơ quan báo chí; Chương 3: Các ban của cơ quan báo chí; Chương 4: các ban đặc thù của cơ quan báo chí; Chương 5: Công tác xây dựng kế hoạch của cơ quan báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5190
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75. Tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí.pdf17.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.