Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/519
Title: Quản lí nội dung các kênh truyền hình trên hệ thống truyền hình cáp Hà Nội
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Advisor: Vũ, Văn Hà
Keywords: Quản lí;Nội dung;Kênh truyền hình;Truyền hình cáp Hà Nội
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lí kênh truyền hình của hệ thống truyền hình cáp Hà Nội, làm rõ nguyên nhân, hạn chế và vấn đề còn tôn tại để từ đó sẽ đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng quản lí các kênh truyền hình trên hệ thống truyền hình cáp đạt kết quả cao
URI: http://hdl.handle.net/123456789/519
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tien Dung.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.