Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5189
Title: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa - lý luận và thực tiễn
Authors: Bùi Thị Kim Hậu
Keywords: Kinh tế - xã hội;Cộng sản chủ nghĩa;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 154tr
Abstract: Nội dung đề tài nghiên cứu lịch sử ra đời, phát triển của lý luận hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Điều kiện ra đời và các giai đoạn phát triển; Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5189
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.pdf16.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.