Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5188
Title: Lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế và xã hội
Authors: PGS.TS. Nguyễn Thọ Khang, TS. Bùi Kim Hậu
Keywords: Lí luận;Cách mạng;Xã hội chủ nghĩa;Kinh tế;Xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 154tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và lịch sử hình thành, phát triển của lý luận về cách mạng XHCN trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; Chương 2: Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chương 3: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH trong thời kỳ quá độ lên CNXH
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5188
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.