Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5187
Title: Toàn cầu hóa với chủ nghĩa xã hội- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: TS. Bùi Thị Kim Hậu
Keywords: Toàn cầu hóa;Chủ nghĩa xã hội;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 220tr
Abstract: Đề tài góp phần hệ thống hóa những tác động chủ yếu đến quá trình ra đời và phát triển của CNXH trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng; đồng thời đề xuất được phương hướng và giải pháp tranh thủ những thời cơ, vượt qua thách thức của toàn cầu hóa nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện CNXH trong bối cảnh hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5187
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72. Toàn cầu hóa với chủ nghĩa xã hội.pdf26.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.