Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5186
Title: Lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: ThS. Vũ Minh Thành
Keywords: Lí luận;Chủ nghĩa xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 133tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và lịch sử hình thành lý luận về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Chương 2: Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 3: Xây dựng chế độ dân chủ XHCN ở Việt Nam; Chương 4: Xây dựng nền kinh tế XHCN và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam; Chương 5: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5186
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71. Lý luận về con đường đi lên của CNXH ở việt nam.pdf15.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.