Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5185
Title: Đàm luận phát thanh
Authors: Trương Thị Kiên
Keywords: Đàm luận;Phát thanh
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 90tr
Abstract: Nhằm trang bị hệ thống lý thuyết về đàm luận phát thanh, bao gồm: khái niệm, vai trò, đặc điểm đàm luận phát thanh, ê kíp thực hiện đàm luận phát thanh; đồng thời, trang bị những kỹ năng sáng tạo cơ bản để giúp sinh viên nhận dạng được một cuộc đàm luận trên sóng phát thanh và thực hiện được các cuộc đàm luận (thu in, trực tiếp) với nội dung xác định, trong khoảng thời gian nhất định
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5185
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69. Đàm luận phát thanh.pdf10.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.