Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5184
Title: Tổ chức sản xuất sản phẩm báo in
Authors: PGS, TS. Hà Huy Phượng
Keywords: Tổ chức;Sản xuất;Sản phẩm;Báo in
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 164tr
Abstract: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức sản xuất các sản phẩm báo in trong chuyên ngành đào tạo Báo in tại Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và đào tạo báo chí ở Việt Nam nói chung trong xu hướng phát triển cạnh tranh của các loại hình báo chí - truyền thông hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5184
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68. Tổ chức sản xuất sản phẩm báo in.pdf19.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.