Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5181
Title: Giáo trình phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học (Học phần lý thuyết)
Authors: PGS.TS. Đỗ Công Tuấn
Keywords: Phương pháp;Giảng dạy;Chủ nghĩa xã hội khoa học
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 104tr
Abstract: Nội dung gồm 4 nhóm vấn đề cơ bản: Thứ nhất, quan niệm cơ bản về dạy - học CNXH khoa học và giảng dạy CNXH khoa học; thứ hai, nội dung và các hình thức dạy - học CNXH khoa học và thứ tư, một số phương pháp tích cực thường được sử dụng trong giảng dạy CNXH khoa học
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5181
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65. Giáo trình phương pháp giảng dạy CNXHCN.pdf13.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.