Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5180
Title: Lý luận dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
Authors: ThS. Đặng Thanh Phương
Keywords: Dân tộc;Cách mạng;Xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 138tr
Abstract: Nội dung gồm có: Chương 1: Nhập môn lý luận dân tộc trong cách mạng XHCN; Chương 2: Quan điểm của chủ nghĩa Mác, Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc trong cách mạng XHCN; Chương 3: Dân tộc và giai cấp trong cách mạng XHCN; Chương 4: Chính sách dân tộc ở Việt Nam; Chương 5: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tiến trình cách mạng Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5180
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64. Lý luận dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.pdf17.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.