Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5179
Title: Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Authors: TS. Bùi Thị Kim Hậu
Keywords: Học thuyết;Lịch sử;Giai cấp;Công nhân
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 118tr
Abstract: Nội dung gồm 6 chương: Chương 1: Đối tượng nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 2: Sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân; Chương 3: Địa vị kinh tế - xã hội và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 4: Quy luật ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản và vai trò của Đảng đối với quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 5: Liên minh giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 6: Giai cấp công nhân Việt Nam và quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5179
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63. Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.pdf13.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.