Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5177
Title: Giáo trình lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Authors: TS. Bùi Thị Kim Hậu
Keywords: Lí luận;Sứ mệnh;Lịch sử;Giai cấp;Công nhân
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 180tr
Abstract: Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 2: Sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân; Chương 3: Nội dung và điều kiện thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 4: Quy luật ra đời, phát triển và vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chương 5: Liên minh giai cấp của giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5177
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60. Giáo trình lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.pdf21.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.