Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5176
Title: Báo chí điều tra
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Điều tra
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 183tr
Abstract: Nội dung gồm 5 chương: Chương 1: Lý luận chung về báo chí điều tra; Chương 2: Điều kiện về pháp lý, vấn đề đạo đức và trách nhiệm xã hội của nhà báo điều tra; Chương 3: Quy trình tổ chức, thực hiện báo chí điều tra; Chương 4: Kỹ năng và phương tiện thực hiện nghiệp vụ báo chí điều tra; Chương 5: Sáng tạo tác phẩm báo chí điều tra
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5176
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54. báo chí điều tra.pdf20.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.