Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5175
Title: Phân tích các sản phẩm truyền thông về dân số và phát triển (Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài)
Authors: PGS.TS. Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Phân tích;Sản phẩm truyền thông;Dân số;Phát triển
Issue Date: 1998
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 91tr
Abstract: Cung cấp đầu vào cho thiết kế và rà soát lại các chương trình đào tạo tuyên truyền vận động dân số phát triển; Cung cấp cơ sở đánh giá ảnh hưởng của dự án sau chu kỳ ba năm; Góp phần tìm ra giải pháp tối ưu cho các loại hình thông tin đại chúng; Đề xuất những nội dung định hướng tuyên truyền vận động dân số, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5175
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52. Phân tích các sản phẩn truyền thông về dân số và phát triển.pdf19.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.