Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5174
Title: Phóng sự phát thanh Việt Nam hiện nay
Authors: TS. Trương Thị Kiên
Keywords: Phóng sự;Phát thanh;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 140tr
Abstract: Khảo sát thực trạng sử dụng phóng sự trên Đài Tiếng Nói Việt Nam để nhận diện xu hướng sử dụng thể loại trên báo phát thanh hiện nay, đồng thời, đề xuát một số ý kiến nhằm góp phần hạn chế những xu hướng tiêu cực, từ đó, tăng cường số lượng, chất lượng của phóng sự trên Đài TNVN nói riêng và phóng sự trên báo phát thanh nói chung
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5174
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51. Phóng sự phát thanh VN hiện nay.pdf15.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.