Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5173
Title: Phỏng vấn báo in (Giáo trình nội bộ)
Authors: TS. Lê Thị Nhã
Keywords: Phỏng vấn;Báo chí
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 146tr
Abstract: Trang bị cho sinh viên một số hiểu biết chung về phỏng vấn; Cung cấp lý thuyết cơ bản về qui trình sáng tạo tác phẩm phỏng vấn; Hướng dẫn sinh viên thực hành sáng tạo tác phẩm phỏng vấn
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5173
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47. phỏng vấn báo in.pdf18.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.